The_Wichita_Beacon_1942_09_08_page_1

September 8, 1942 Courtesy: The Wichita Beacon